Algemene voorwaarden

BaoBao babymassage
Anita de Roode
Olifantswerf 31
1018 JT Amsterdam
Tel. 06 81 80 66 03
info@baobaobaby.nl
www.baobaobaby.nl

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

1.   Begripsbepalingen.

1.1: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

–       Opdrachtnemer: BaoBao babymassage

–       Opdrachtgever: particulier (natuurlijk persoon) of instantie (rechtspersoon) die een Overeenkomst met BaoBao babymassage heeft gesloten of in opdracht van wie BaoBao babymassage Diensten verricht.

–       Overeenkomst: Iedere Overeenkomst die tussen BaoBao babymassage en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging en/of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.

–       Offerte: In meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten en/of opgave van de te leveren Diensten en/of Producten.

–       Order: ieder mondeling of schriftelijk verzoek, in welke vorm dan ook, van Opdrachtgever aan BaoBao babymassage tot het verrichten van Diensten, het leveren van Producten of anderszins aangaan van een Overeenkomst.

–       Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook, die BaoBao babymassage voor of ten behoeve van Opdrachtgever verricht.

–       Producten: alle zaken en alle resultaten van dienstverlening door BaoBao babymassage voor of ten behoeve van Opdrachtgever.

 

1.2: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten met alle ondernemingen, instellingen, particulieren en BaoBao babymassage.

1.3: Opdrachtgever verklaart akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden indien een Opdracht wordt gegeven aan BaoBao babymassage.

1.4: De toepassing van enige Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt door BaoBao babymassage uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

2.    Overeenkomst

2.1: Alle aanbiedingen, prijslijsten en Offertes zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodiging tot het plaatsen van een Order door Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

2.2: Desgevraagd zal BaoBao babymassage voor de aanvang van werkzaamheden een Offerte aan Opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen.

2.3: Een Overeenkomst komt tot stand indien en voor zover BaoBao babymassage een Order van Opdrachtgever schriftelijk aanvaardt of door BaoBao babymassage een uitvoering aan een Order wordt gegeven.

2.4: Alle opgaven van BaoBao babymassage met aanduiding van Diensten en/of Producten zijn met zorg gedaan, maar BaoBao babymassage kan er niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

 

3.    Offertes

3.1: Een door BaoBao babymasage opgestelde Offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.

3.2: De door BaoBao babymassage opgestelde Offertes zijn opgesteld aan de hand van door de Opdrachtgever verstrekte gegevens. BaoBao babymassage gaat uit van de juistheid en volledigheid van deze gegevens.

3.3: Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend.

3.4: Alle door BaoBao babymassage opgegeven prijzen zijn inclusief B.T.W., tenzij anders is aangegeven.

3.5: De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven diensten en producten.

 

4.    Aansprakelijkheid

4.1: BaoBao babymassage draagt generlei aansprakelijkheid voor enige (letsel)schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door Opdrachtgever te bewijzen, en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door BaoBao babymassage te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan.

4.2: BaoBao babymassage is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door schending van enige intellectuele eigendommen van derden die het gevolg zijn van gebruik van, door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens.

4.3: De aansprakelijkheid van BaoBao babymassage, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

 

5.    Intellectuele eigendom, disclaimer websites en privacy

5.1: Op de website www.baobaobaby.nl, welke geregistreerd is door BaoBao babymassage, zijn de volgende voorwaarden van toepassing: Bezoeker verklaart zich, door het bekijken van deze website en het gebruiken van de daarop aangeboden informatie akkoord met de in dit artikel genoemde voorwaarden. De informatie op de website betreft algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als advies of ter vervanging van enig advies. Indien Opdrachtgever zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, geschiedt dat volledig voor eigen rekening en risico. Ondanks dat BaoBao babymassage alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen on onderhouden van de website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan BaoBao babymassage niet instaan voor de juistheid, de volledigheid en de actualiteit van de geboden informatie. BaoBao babymassage beheert en onderhoudt de website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in, dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen.

Op de website kan, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen worden naar informatie, producten en diensten, verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door BaoBao babymassage niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. BaoBao babymassage wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer door een bezoeker zonder verificatie of nader advies gebruik wordt gemaakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, geschiedt dit voor eigen rekening en risico.

BaoBao babymassage, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BaoBao babymassage, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Hyperlinks naar deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BaoBao babymassage.

Indien Opdrachtgever of bezoeker berichten per e-mail aan BaoBao babymassage verzenden, worden door Opdrachtgever en bezoeker het risico aanvaard, dat berichten door derden kunnen worden onderschept of gemanipuleerd. BaoBao babymassage aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van haar website. Onder andere aanvaardt BaoBao babymassage geen enkele aansprakelijkheid wat betreft a) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van haar website; b) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld; c) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan BaoBao babymassage of aan Opdrachtgever wordt verzonden; d) het verlies van gegevens of e) aanspraken van derde in verband met gebruik van deze website. BaoBao babymassage behoudt zich het recht voor om de informatie op de website (inclusief tekst van de in dit artikel opgenomen disclaimer) te allen tijde te wijzigen, zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

5.2: Alle door BaoBao babymassage verstrekte stukken, zoals offertes, rapporten, adviezen, ontwerpen, tekeningen etc. zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door Opdrachtgever (of een mogelijke Opdrachtgever) en mogen niet door Opdrachtgever (of een mogelijke Opdrachtgever) zonder voorafgaande toestemming van BaoBao babymassage worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

 

6.    Overmacht

6.1: Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van BaoBao babymassage waardoor nakoming redelijkerwijs niet van BaoBao babymassage verlangd kan worden.

6.2: In alle gevallen van overmacht heeft BaoBao babymassage het recht de termijn van uitvoering van de verplichtingen met de duur van de overmacht op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met of zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden.

6.3: In geval van een gerechtelijke of buitengerechtelijke ontbinding op grond van het genoemde onder 6.2 van dit artikel is BaoBao babymassage niet gehouden tot enige schadevergoeding.

6.4: Onder 6.1 van dit artikel genoemde omstandigheden zijn (onder meer) inbegrepen: overheidsmaatregelen, werkstaking, brand, rampen, epidemie of oorlog(sgevaar).

 

7.    Persoonsgegevens.

7.1: De door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in de administratie van BaoBao babymassage. Hierbij neemt BaoBao babymassage de bepaling Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht.

7.2: Opdrachtgever heeft recht op bescherming van zijn persoonsgegevens die door BaoBao babymassage worden verwerkt.

7.3: BaoBao babymassage gebruikt persoonsgegevens voor het verwerken van Overeenkomsten. Tevens worden deze gegevens gebruikt om Opdrachtgever zo goed mogelijk te informeren over bestaande en nieuwe uitgaven van Producten en Diensten van BaoBao babymassage.

7.4: Opdrachtgever kan een verzoek bij BaoBao babymassage indienen voor inzage van zijn/haar opgenomen persoonsgegevens. Daarnaast kan Opdrachtgever verzoeken wijzigingen of aanvullingen in zijn/haar persoonsgegevens aan te brengen of deze persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden te gebruiken.

 

8.    Geschillen.

8.1: Gechillen tussen Opdrachtgever en BaoBao babymassage, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.

8.2: Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter in het arrondisement Amsterdam.

 

9.     Toepasselijk recht.

Op de Overeenkomst, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

 

Hoofdstuk 2: Algemene Leveringsvoorwaarden.

10.    Begripsbepalingen:

In dit hoofdstuk, Algemene Leveringsvoorwaarden, wordt verstaan onder:

–       Cursusgeld: prijs voor een cursus.

–       Factuurbedrag: totaalprijs voor bestelde Diensten en Producten.

–       Factuurdatum: datum waarop de hoogte van het Factuurbedrag is overeengekomen.

–       Cursus: reeks lessen.

–       Cursist: persoon die op geldige wijze is ingeschreven voor deelneming aan de Cursus.

–       Docent: persoon die de cursus geeft.

 

11.    Aanmelden:

11.1: Aanmelden voor een cursus geschiedt in principe via de website www.baobaobaby.nl, middels het online aanmeldingsformulier. In overleg kan de aanmelding ook plaatsvinden middels e-mail. In deze e-mail staat vermeld welke cursus en data de aanmelding betreft.

11.2: BaoBao babymassage dient tijdens de aanmelding geïnformeerd te worden over enige lichamelijk en/of psychische aandoeningen van de aanmelder en/of deelnemend kind.

11.3: BaoBao babymassage behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een cursus te weigeren.

 

12.    Inschrijving.

12.1: Deelname aan een cursus geschiedt op volgorde van aanmelding.

12.2: Indien een cursus vol is, kan de Cursist ingeschreven worden op de eerstvolgende aangeboden cursus.

 

13.    Betaling.

13.1: Prijzen van Diensten en Producten worden vastgesteld door BaoBao babymassage en vermeld op de website www.baobaobaby.nl.

13.2: De wijze van betaling staat eveneens vermeld op de website.

13.3: Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk zeven dagen na de factuurdatum, dan wel zeven dagen voor aanvang van de cursus bijgeschreven te zijn op de bankrekening van BaoBao babymassage.

 

14.    Annuleren.

14.1: Annuleren van deelname aan een cursus kan uitsluitend door de Cursist, door middel van een schriftelijke annulering of een annulering per e-mail van de inschrijving bij BaoBao babymassage. Annuleren kan zonder opgave van reden.

14.2: Indien een inschrijving minimaal twee weken voor aanvang van de cursus wordt geannuleerd, zal het volledige cursusgeld worden gerestitueerd. Indien een inschrijving tussen één week en twee weken  voor aanvang van de cursus wordt geannuleerd, wordt 50 % van het cursusgeld gerestitueerd. Indien de annulering binnen één week voor aanvang van de cursus geschiedt, wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht.

14.3: De cursist blijft het volledige cursusgeld verschuldigd bij tussentijds vertrek.

 

15.     Cursus.

15.1: De cursus gaat alleen door indien het bij de Cursus genoemde minimum aantal inschrijvingen is behaald.

15.2: Bij onvoldoende inschrijvingen zal BaoBao babymassage het Cursusgeld volledig restitueren.

15.3: Bij verhindering, het niet reageren of niet verschijnen van de Cursist vindt er geen restitutie plaats van enig cursusgeld.

15.4: In geval van ziekte van de Docent zal BaoBao babymassage één vervangende cursusdag aanbieden per vervallen cursusdag.

15.5: Ziekte van de Cursist dient uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les telefonisch, per SMS of per e-mail gemeld te worden bij de Docent. Inhalen van de les kan alleen indien er ruimte is bij een lopende of volgende Cursus. Tevens bestaat de mogelijkheid, de les toch   door te laten gaan met een andere begeleider voor de baby. Bij ziekte van de baby kan de Cursist de les toch volgen met een babypop welke ter beschikking wordt gesteld door de Docent.

15.6: Deelname geschiedt op eigen risico. BaoBao babymassage is nimmer verantwoordelijk voor enig letsel, bij de Cursist of enig ander persoon, dat voorkomt uit het uitvoeren van oefeningen en/of handelingen tijdens en/of na de cursus.

15.7: BaoBao babymassage is bevoegd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen indien de Cursist zich onbehoorlijk gedraagt en/of zijn/haar gedrag de belangen van BaoBao babymassage schaadt.

 

16.    Voorwaarden Cadeaubon.

16.1: Het tarief voor de cadeaubon dient binnen 3 werkdagen te zijn bijgeschreven op het bankrekeningnummer van BaoBao babymassage, onder vermelding van het reserveringsnummer. De cadeaubon wordt verstuurd na bijschrijving van het bedrag op de bankrekening van BaoBao babymassage.

16.2: De cadeaubon kan alleen voor massagediensten/cursussen worden ingewisseld bij BaoBao babymassage. Op de cadeaubon worden het reserveringsnummer en de datum van uitgifte vermeld. De geldigheid van de cadeaubon is 1 jaar na uitgiftedatum. De cadeaubon kan niet worden ingewisseld voor contact geld.

16.3: De cadeaubon van BaoBao babymassage is en blijft eigendom van BaoBao babymassage. Het is derhalve verboden de cadeaubon door te verkopen aan derden, of deze voor commerciële doeleinden op enigerlei wijze aan derden te verstrekken.

16.4: Voor de massage of de cursus wordt een datum gereserveerd. Deze datum is afhankelijk van de beschikbaarheid  van docent en cursus.

16.5: De bestelling van een cadeaubon kan niet geannuleerd worden.

 

17.    Auteursrechten.

17.1: De auteursrechten van aangeboden en beschikbare cursussen en cursusmaterialen berusten bij BaoBao babymassage.

17.2: Het is uitdrukkelijk verboden cursussen en cursusmaterialen geheel of ten dele te (laten) verveelvoudigen in de meest ruime betekenis van het woord, waaronde begrepen: kopiëren of laten kopiëren, of anderszins te openbaren.

17.3: Het is uitdrukkelijk verboden cursussen of cursusmaterialen te verkopen of anderszins af te staan aan derden.

 

18.Slotbepaling.

18.1: Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als Algemene Voorwaarden BaoBao babymassage 2013.

18.2: Wijzigingen in deze voorwaarden worden vastgesteld door BaoBao babymassage.

18.3: In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet of niet duidelijk voorzien, beslist BaoBao babymassage.

18.4: Deze Algemene Voorwaarden zijn  in te zien en op te vragen bij BaoBao babymassage en te raadplegen op de website: www.baobaobaby.nl

18.5: Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.