Privacyverklaring

Wet AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt in de gehele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Deze wetgeving dient ook door BaoBao Babymassage in acht genomen te worden in relatie tot het werken met persoonsgegevens. Deze privacyverklaring maakt inzichtelijk met welke persoonsgegevens BaoBao Babymassage werkt en waarvoor en op welke wijze de persoonsgegevens worden gebruikt.

Persoonsgegevens, verwerkingsdoel en bewaartermijn.

BaoBao Babymassage heeft een adressenbestand uitsluitend voor het informeren van belangstellenden die zich inschrijven voor een cursus babymassage of direct gerelateerde activiteiten. Deze persoonsgegevens worden voor geen enkel doel aan derden verstrekt.

BaoBao Babymassage werkt niet samen met organisaties die persoonsgegevens verwerken in opdracht. Op verzoek worden deze persoonsgegevens binnen 1 week na melding verwijderd uit het bestand. Zodra BaoBao Babymassage besluit de activiteiten te staken door uitschrijving bij de de KVK en opheffen van de website www.baobaobaby.nl zullen de betrokkenen hiervan op de hoogte worden gesteld en zal het volledige adressenbestand worden verwijderd.

Rechten van betrokkenen en klachten.

Personen wiens gegevens wij bewaren hebben het recht deze gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Verzoek hiertoe kan worden gericht aan Anita de Roode via email: anita@baobaobaby.nl

In geval van klachten mbt het privacy beleid van BaoBao Babymassage gelieve contact op te nemen met anita@baobaobaby.nl of met de Autoriteit Persoonsgegevens:
Postbus 93374 – 2509 AJ DEN HAAG, tel. 088 – 1805 250